Ouderenwerk

Open ouderenwerk Dorpswerk Sprundel

Activiteiten voor iedereen vanaf 55 jaar:


Rouwbezoekgroep

In Sprundel is er een Rouwbezoekgroep. De groep bestaat uit vrijwilligers die op bezoek gaan bij partners van overledenen, die behoefte hebben aan een praatje, of aan iemand die naar hen luistert. Deze vrijwilligers hebben daar een training voor gehad.
Als er in Sprundel iemand overleden is, en het overlijden is bij de Rouwbezoek bekend, dan wordt aan de partner, als die er is, een tijdje na het overlijden gevraagd of hij/zij bezoek wil.
De vrijwilligers van de Rouwbezoekgroep kunnen verdriet niet wegnemen. Ieder mens rouwt op een eigen manier. Een gesprek, of alleen een luisterend oor kan, zo blijkt, rouwenden goed doen. Soms kan het lid van de bezoekgroep ook informatie geven die van pas komt.
De rouwbezoekgroep is er voor iedereen in het dorp. Ze maakt deel uit van Dorpswerk Sprundel en er wordt samengewerkt met de parochiekern St. Joannes de Doper. Niet alleen voor partners, maar ook voor anderen, die in rouw zijn en een gesprek willen of een luisterend oor zoeken, staat de Rouwbezoekgroep open.
Contactpersonen zijn:
Riet van den Bemd, St. Janstraat 5, tel. 0165-385269
Toon van de Sanden, Laagakker 37, tel. 0165-384055

Zie voor de overige activiteiten van het open ouderenwerk van Dorpswerk Sprundel de ,,knoppen” onder Ouderenwerk

Zorgnetwerk
Het Netwerk voor Ouderen van Dorpswerk Sprundel bestaat uit organisaties, die zich voor ouderen in Sprundel inzetten. Zij komen drie keer per jaar bijeen. Hun activiteiten:

  • wisselen informatie uit omtrent hun activiteiten en ideeën
  • stemmen activiteiten op elkaar af
  • signaleren, onderzoeken en bespreken behoefte aan activiteiten of zorg
  • bekijken hoe er op een reëel geachte behoefte ingespeeld kan worden
  • werken waar mogelijk en zinvol samen.

Er is een coördinatiecommissie die bestaat uit: voorzitter Jan Wijnen, tel. 383479; secretaris Toon van de Sanden, tel. 384055; lid Christ de Jong, tel. 384394; lid Kees van den Broek, tel. 382928. Onderstaand de leden van het Netwerk.

Katholieke Bond van Ouderen
Bij de KBO komt steeds meer de nadruk te liggen op belangenbehartiging. Dat blijkt in deze financieel economisch slechte tijd erg belangrijk. De ouderen worden de dupe van verscheidene bezuinigingen, o.a. op pensioen, zorg en welzijn. Uiteraard blijven de activiteiten, zoals: rikken en sjoelen, bingo, dagreizen, vakantie, kerstviering, themabijeenkomsten, viering nationale ouderendag, ouderenkoor, ouderentoneelclub, jaarvergadering met dagprogramma, viering St. Jan, carnavalsviering en KBO culturele dagen. En de KBO heeft een werkgroep die het Fatimapark met begraafplaats netjes houdt. Eens per jaar worden alle leden bezocht. Met een fruitmandje gaat men ook bezoek bij leden die thuiskomen uit het ziekenhuis. De KBO verstuurt condoleances bij overlijden en bezoekt gouden bruiloften van hun leden. Contactpersonen: secretaris Martha Roks, tel. 381995, en voorzitter Cees van Oorschot, tel. 383301.

Stichting Dorpswerk Sprundel
Werkt aan leefbaarheid en heeft een netwerk van allerlei clubs die daar een bijdrage aan leveren. Activiteiten: alleenstaandengroep Samen Sterk (maandelijkse bijeenkomst/activiteit alleenstaande ouderen; steun door contact met elkaar); handwerken voor ouderen en elke werkdag open inloop van 9.30 tot 12.00, van 13.00 tot 16.30 en vanaf 18.30 uur. Zo gewenst en nodig worden nieuwe activiteiten opgezet. Contactpersoon: Arian Schrauwen, tel. 382889. Mail: info@dorpswerksprundel.nl

Steunpunt voor Ouderen
Er zijn aangepaste activiteiten voor zorgbehoevende ouderen: activerende, creatieve, recreatieve en informatieve activiteiten. Zorgbehoevende ouderen worden bezocht en geholpen bij zoeken naar oplossingen voor hun eventuele problemen. Ook voor informatie over wonen (huisvesting, huren, huursubsidie, woningaanpassing, WVG), zorg (thuiszorg, uitleen, verzorgingshuis, dagverzorging, PGB) en welzijn (maaltijden-voorziening, sociale alarmering, ondersteuning gehandicapten, vrijwilligerswerk): Marijke van den Broek, tel. 06-22387571. Mail: mvdbroek3@groenhuysen.nl

Parochie
Mensen, die daartoe een opleiding kregen, en de pastoor, bezoeken zieken (ook in het ziekenhuis) alleenstaanden en ouderen, verlenen hulp bij rouwverwerking of komen op verzoek op bezoek. Speciale vieringen zijn maandelijks in het Steunpunt, met kerstmis, Pasen, ziekendagen, St. Jansfeesten. Met Pasen en Kerstmis krijgen zieken een fruitmandje van de parochie. Secretariaat parochie is gevestigd in de kerk Joannes de Doper, Hertogstraat 1, en geopend op maandag- en vrijdagmorgen, tel. 382214
Pastor Wim van Reen, tel 06-40290899. Voor zeer dringende zaken: 24-uurs bereikbaarheidsdienst regio Rucphen 06-22563985. Mail: wim.vanreen@parochiesintwillebrord.nl

De Zonnebloem
Zonnebloemmedewerkers bezoeken hoogbejaarden, eenzamen en mensen met een handicap. Jaarlijks biedt De Zonnebloem enkele gasten een vakantie aan en houdt zowel plaatselijk als regionaal een ontmoetingsdag voor zieken, eenzamen, gehandicapten en hoogbejaarden. Verder een regionale winkelmorgen, een boottocht en een thema-avond voor vrijwilligers. Sprundelaren in het ziekenhuis krijgen een kaart. Contactpersoon Liesbeth Broeders, tel. 383889.

Welzijnsgroep
Jaarlijks voor gehandicapten: bal, kerst- en paasviering en vakantieweek. Attenties voor zieken die langer dan een week in het ziekenhuis verbleven, attentie voor gehandicapte kinderen met Pasen, jaarlijks zowel een plaatselijke als een gemeentelijke ontmoetingsdag voor alleenstaanden, zieken en hoogbejaarden, schriftelijke condoleance als een Sprundelaar overlijdt. Activiteiten in principe voor donateurs. Contactpersoon: Cor de Jonh, tel. 384394.

Wijkverenigingen
De wijkverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij intergenerationele buurtontwikkeling. Via wijkverenigingen kunnen contacten gelegd worden met- en activiteiten georganiseerd worden voor ouderen. De wijkverenigingen vangen signalen op en helpen bij behoeften peilen m.b.t. wonen, welzijn en zorg. Voorzitter wijkenoverleg is Corne Verlind

Maatschappelijke werk Wij zijn Rucphen
Hulp aan ouderen met problemen. Aandacht voor ouderenproblematiek. Contactpersoon: Angela Musters, tel 0164-237056

Wmo-raad en Adviesraad Sociaal Domein
Deze raad adviseert het college van burgemeester en wethouders omtrent zaken die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aangaan, met name Zorg en Welzijn. Jan Wijnen, tel. 383479.

Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorgers kunnen hier terecht voor, informatie, advies en ondersteuning (ook concrete hulp). Er worden bijeenkomsten voor mantelzorgers (lotgenoten) gehouden en men komt op voor belangen van mantelzorgers. Info: Marie Augustijn, email: maugustijn@groenhuysen.nl

Belangrijke instanties

1. Helpende Hand: op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar: Weberstraat 14, 4711 AA St. Willebrord, tel. 389437. Mail: info@stdehelpendehand.nl

2. KBO: Kees van den Broek, Groenstraat 13, 4714 SK, Sprundel, tel. 382938. e-mail  kbo.sprundel@kpnmail.nl

3. Kruisvereniging: Denie de Jong, Buitenhof 8, 4714 BT Sprundel, tel. 383110. e-mail: ddejong@xs4all.nl

4. Maatschappelijk werk: Angela Mutsters, tel.0164-237056. Inloopspreekuur in de Trapkes: maandag 09.00-10.00 uur email: angela.musters@wijzijntraversegroep.nl

5. Gemeente Rucphen: DVC Binnentuin 1; post: Postbus 9, 4715 ZG Rucphen, tel. 349500. e-mail: gemeente@rucphen.nl

6. Pastoor: Bereikbaarheidsdienst pastores 06-22563985

7. Rouwbezoekgroep: Riet van den Bemd, Sint Janstraat 5,, 4714 AA, Sprundel,tel. 385269. e-mail: riet-henk@hetnet.nl

8. Raad Sociaal Domein: Jan Wijnen, Koekoekstraat 38 Sprundel, tel. 383479. email: jatiwijnen@home.nl

9. Dorpswerk Sprundel: Arian Schrauwen, Dorpshuis De Trapkes, tel. 382889. e-mail: info@dorpswerksprundel.nl

10. Steunpunt Mantelzorg: Marie Augustijn, tel. 0612306327, e-mail: maugustijn@groenhuysen.nl

11. Steunpunt voor Ouderen: Vraagbaak voor ouderen: Marijke van den Broek. Maandagmorgen 9.00-12.00 uur in het Steunpunt St. Janshof 2, 4714 EV Sprundel, tel. 389587 of 06-22387571. e-mail: mvdbroek3@groenhuysen.nl

12. Welzijnsgroep: Cor de Jong, Bredasebaan 84, 4714 SR Sprundel, tel. 384394.

13. Zonnebloem: Liesbeth Broeders, Bredasebaan 86, 4714 SR Sprundel, tel. 383889. e-mail liesbethvk@hotmail.com

14. Wijkagent Linda Mensen, tel. 0900-8844.

15. Woningstichting klussendienst huurders: Thuisvester, tel. 380200. info@thuisvester.nl

16. Voorzitter Netwerk voor Ouderen/Zorgnetwerk: Jan Wijnen, Koekoekstraat 38, 4714 AK, tel. 383479. email: jatiwijnen@home.nl

17. De wijkzuster: Els Bouman, tel 0885603202, e-mail ebouman@twb.nl

18. Klusjesdienst: Ton Bergenhenegouwen, tel 383091(na de middag). e-mail t.bergenhenegouwen43@kpnmail.nl

Overige activiteiten voor senioren

KBO Sprundel
De plaatselijk KBO kent een keur aan activiteiten van allerlei aard en zet zich in voor de belangen van ouderen. Meer informatie kunt u onder andere vinden op deze website, en op de website van KBO Sprundel of u kunt contact opnemen met Kees van den Broek, tel 382938.

Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) en cliëntondersteuner
Met allerlei vragen omtrent zorg en welzijn kan men terecht bij: Cees van Oorschot, tel. 383301.

Computerles voor ouderen
Soac in Rossendaal, informatie bij Mw Ceciel Coppens, tel. 0165-551689, e-mail ceciel.coppens@soac.nl

My Generation (vanaf 45 jaar)
Samen muziek maken (instrumenten en zang) op vrijdagmiddag in De Trapkes.
Voor informatie: Ton Bergenhenegouwen, tel. 383091

Overig
Als ouderen activiteiten willen die andere organisaties in het dorp (nog) niet uitvoeren, dan kunnen ze altijd bij Arian Schrauwen van Dorpswerk Sprundel aankloppen, in De Trapkes, tel. 382889, e-mail info@dorpswerksprundel.nl