Ouderenwerk

Zorgnetwerk
Het Netwerk voor Ouderen van Dorpswerk Sprundel bestaat uit organisaties, die zich voor ouderen in Sprundel inzetten. Zij komen drie keer per jaar bijeen. Hun activiteiten:

  • wisselen informatie uit omtrent hun activiteiten en ideeën
  • stemmen activiteiten op elkaar af
  • signaleren, onderzoeken en bespreken behoefte aan activiteiten of zorg
  • bekijken hoe er op een reëel geachte behoefte ingespeeld kan worden
  • werken waar mogelijk en zinvol samen.

Het Zorgnetwerk heeft een coördinatiecommissie die bestaat uit: voorzitter Jan Wijnen, tel. 383479; secretaris Toon van de Sanden, tel. 384055; lid Christ de Jong, tel. 384394; lid Kees van den Broek, tel. 382928. Onderstaand de organisaties die aan het Netwerk deelnemen en hun vertegenwoordigers.

Katholieke Bond van Ouderen
De afdeling Sprundel van Katholieke Bond van Ouderen telt ruim vierhonderd leden. Het is een gezellige club mensen met actieve vrijwilligers. Vanaf 50 jaar kan men lid worden. Denk nou niet gelijk “50 jaar is toch veel te jong”, maar juist het verschil in leeftijd versterkt elkaar.
Bij de KBO komt steeds meer de nadruk te liggen op belangenbehartiging. Dat is in deze financieel economisch slechte tijd erg belangrijk. De ouderen worden de dupe van verscheidene bezuinigingen, o.a. op pensioen, zorg en welzijn. Via de gemeentelijke, regionale en Brabantse organisatie van de KBO worden de belangen van alle ouderen behartigd. Secretariaat: Ria Konings: 383393, secretariaat@kbo-sprundel.nl. Lees meer: www.kbo-sprundel.nl

Kbo Sprundel | Facebook

Klik hier om verder te lezen ….

Stichting Dorpswerk Sprundel
Werkt aan leefbaarheid en heeft een netwerk van allerlei clubs die daar een bijdrage aan leveren. Activiteiten: alleenstaandengroep Samen Sterk (maandelijkse bijeenkomst/activiteit alleenstaande ouderen; steun door contact met elkaar); handwerken voor ouderen en elke werkdag open inloop van 9.30 tot 12.00, van 13.00 tot 16.30 en vanaf 18.30 uur. Zo gewenst en nodig worden nieuwe activiteiten opgezet. Contact: tel. 382889. Mail: info@dorpswerksprundel.nl

Steunpunt voor Ouderen
Er zijn aangepaste activiteiten voor zorgbehoevende ouderen: activerende, creatieve, recreatieve en informatieve activiteiten. Zorgbehoevende ouderen worden bezocht en geholpen bij zoeken naar oplossingen voor hun eventuele problemen. Ook voor informatie over wonen (huisvesting, huren, huursubsidie, woningaanpassing, WVG), zorg (thuiszorg, uitleen, verzorgingshuis, dagverzorging, PGB) en welzijn (maaltijden-voorziening, sociale alarmering, ondersteuning gehandicapten, vrijwilligerswerk): Marijke van den Broek, tel. 06-22387571. Mail: mvdbroek3@groenhuysen.nl

Parochie
Mensen, die daartoe een opleiding kregen, en de pastoor, bezoeken zieken (ook in het ziekenhuis) alleenstaanden en ouderen, verlenen hulp bij rouwverwerking of komen op verzoek op bezoek. Speciale vieringen zijn maandelijks in het Steunpunt, met kerstmis, Pasen, ziekendagen, St. Jansfeesten. Met Pasen en Kerstmis krijgen zieken een fruitmandje van de parochie. Secretariaat parochie is gevestigd in de kerk Joannes de Doper, Hertogstraat 1, en geopend op maandag- en vrijdagmorgen, tel. 382214
Voor zeer dringende zaken: 24-uurs bereikbaarheidsdienst regio Rucphen 06-22563985. Mail: jan.vansteenoven@kpnplanet.nl

De Zonnebloem
Zonnebloemmedewerkers bezoeken hoogbejaarden, eenzamen en mensen met een handicap. Jaarlijks biedt De Zonnebloem enkele gasten een vakantie aan en houdt zowel plaatselijk als regionaal een ontmoetingsdag voor zieken, eenzamen, gehandicapten en hoogbejaarden. Verder een regionale winkelmorgen, een boottocht en een thema-avond voor vrijwilligers. Sprundelaren in het ziekenhuis krijgen een kaart. Contactpersoon Liesbeth Broeders, tel. 383889, mailforliesbeth@gmail.com

Welzijnsgroep
Jaarlijks voor gehandicapten: carnavalsbal, kerst- en paasviering en vakantie-activiteiten. Attenties voor zieken die langer dan een week in het ziekenhuis verbleven, jaarlijks zowel een plaatselijke als een gemeentelijke ontmoetingsdag voor alleenstaanden, zieken en hoogbejaarden, schriftelijke condoleance als een Sprundelaar overlijdt. Alle activiteiten in principe voor donateurs. Contactpersoon: Cor de Jong, tel. 384394, corryoonincx@gmail.com

Wijkverenigingen
De wijkverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij intergenerationele buurtontwikkeling. Via wijkverenigingen kunnen contacten gelegd worden met- en activiteiten georganiseerd worden voor ouderen. De wijkverenigingen vangen signalen op en helpen bij behoeften peilen m.b.t. wonen, welzijn en zorg. Voorzitter wijkenoverleg is Corne Verlind

Maatschappelijke werk Wij zijn Rucphen
Hulp aan ouderen met problemen. Aandacht voor ouderenproblematiek: Laura Mangelaars: 0164-237056, Spreekuur De Trapkes: maandag 09.00-10.00 uur.

Wmo-raad en Adviesraad Sociaal Domein
Deze raad adviseert het college van burgemeester en wethouders omtrent zaken die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aangaan, met name Zorg en Welzijn. Jan Wijnen, tel. 383479.

Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorgers kunnen hier terecht voor, informatie, advies en ondersteuning (ook concrete hulp). Er worden bijeenkomsten voor mantelzorgers (lotgenoten) gehouden en men komt op voor belangen van mantelzorgers. Info: Marie Augustijn, maugustijn@groenhuysen.nlKruisvereniging voor U

Kruisvereniging voor U
Denie de Jong: tel. 383110, ddejong@xs4all.nl

Alzheimer West-Brabant
Martien Schumacher, tel. 341876,schumachermartien@gmail.com

Wijkzuster
Jolanda Nuij, tel 0885603202, e-mail jnuij@twb.nl

Gemeente Rucphen o.a. Wmo
Dorith van der Wegen, gemeente 349500, gemeente@rucphen.nl

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) en cliëntondersteuners
Met allerlei vragen omtrent zorg en welzijn kan men terecht bij: Cees van Oorschot, tel. 383301 en Wim van de Sanden, tel. 06-48132303
Belasting invulhulp: Jac van Trijp, tel. 06-51873805; jacvantrijp@kpnmail.nl

Rouwbezoekgroep
De Rouwbezoekgroep bestaat uit plaatselijke getrainde vrijwilligers die indien op bezoek gaan bij partners van overledenen, die behoefte hebben aan een praatje, of aan een luisterend oor. Als er in Sprundel iemand overleden is, en het overlijden is bij de Rouwbezoek bekend, dan wordt aan de partner een tijdje na het overlijden gevraagd of hij/zij bezoek wil.
Soms kan het lid van de bezoekgroep ook informatie geven die van pas komt.
De rouwbezoekgroep is voor iedereen in het dorp,werkt samen met de parochiekern. Niet alleen voor partners, maar ook voor anderen rouwenden staat de Rouwbezoekgroep open. Contactpersoon: Riet van den Bemd: 385269. e-mail: riet-henk@hetnet.nl

Overige belangrijke instanties
Helpende Hand : tel. 389437. Mail: info@stdehelpendehand.nl
Wijkagent Joost de Wever, tel. 0900-8844
Klussendienst voor huurders van Thuisvester, tel. 380200, info@thuisvester.nl

Zie voor andere activiteiten van het open ouderenwerk van Dorpswerk Sprundel de ,,knoppen” onder Ouderenwerk

Overig
My Generation (vanaf 45 jaar)
Samen muziek maken (instrumentaal en zang) op vrijdagmiddag in De Trapkes.
Voor informatie: Ton Bergenhenegouwen, tel. 383091
Als ouderen activiteiten willen die andere organisaties in het dorp (nog) niet uitvoeren, dan kunnen ze altijd bij Dorpswerk Sprundel aankloppen, in De Trapkes, tel. 382889, e-mail info@dorpswerksprundel.nl