Vacaturebank


Stichting Dorpswerk Sprundel zoekt met ingang van 1 september 2018 een

Allround medewerker (m/v)


Op het gebied van beheer, administratie en huishoudelijk werk voor gemiddeld 18 uur
per week. De functie wordt ingedeeld in salarisschaal 5. Dorpswerk Sprundel valt onder de werking van de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

 

Voor inlichtingen:

 • www.dorpswerksprundel.nl/vacaturebank   voor de functiebeschrijving
 • bestuurslid personeelszaken Kees van den Broek, telefoon 0165 – 382 938

U kunt uw sollicitatie, met motivatie en uw CV voor 1 juni 2018 schriftelijk indienen bij Stichting Dorpswerk Sprundel, Kloosterplein 3 te 4714 CN Sprundel. Dit mag ook per e-mail:  info@dorpswerksprundel.nl

 

Functiebeschrijving allround medewerker

 1. Algemeen

Overeenkomstig het bepaalde in de door de werkgever met de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst zal de allround medewerker als beheerder, administratief en huishoudelijk medewerker (CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening)  werkzaamheden verrichten. Daarbij draagt de allround medewerker zorg voor een goede exploitatie van de gebouwen en komt regelmatig in contact met de mensen waarvoor en waarmee gewerkt wordt.

 1. Doel van de functie

Het zorgdragen voor het gebruik en onderhoud van de gebouwen, de omgeving, de inventaris en de apparatuur en een optimaal beheer en exploitatie van de bar en overige ruimten.

 1. Organisatorische positie

De allround medewerker ressorteert hiërarchisch onder het bestuur van de stichting en geeft functioneel leiding aan de assistent-beheerders, huishoudelijk medewerkers, vrijwilligers en additionele krachten.

 1. Resultaatgebieden
 • Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van materialen in en rondom de accommodaties en wijst zonodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels.
 • Draagt bij aan preventie van overlast, vandalisme, kleine criminaliteit en verpaupering.
 • Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding, fysieke toegankelijkheid, enzovoort).
 • Verzorgt openen en sluiten van het gebouw en is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer
 • Beheert en exploiteert de bar en overige ruimten.
 • Verzorgt de planning en verhuur van ruimtes binnen het gebouw.
 • Houdt toezicht op het gebruik van het gebouw en de inventarisgoederen door gebruikers/deelnemers.
 • Signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris, alsmede vermissingen en geeft deze door aan het bestuur.
 • Verricht reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventaris, na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers, c.q. zorgt dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden.
 • Verhelpt storingen aan technische installaties of zorgt dat deze verholpen worden, na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers.
 • Beheert en onderhoudt de inventaris, c.q. zorgt dat het nodige onderhoud plaatsheeft.
 • Verzorgt de inkoop ten behoeve van de bar en schoonmaakartikelen, is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer en beheert de geldstromen.
 • Zorgt voor afdracht van inkomsten uit de exploitatie.
 • Fungeert als aanspreekpunt met betrekking tot klachten omtrent het gebruik van de aanwezige voorzieningen.
 • Vervult een intermediaire rol tussen bezoekers, deelnemers en onderhoudt contacten met andere organisaties inzake de gebouwen, inventaris en apparatuur.
 • Legt gegevens (financieel en niet-financieel) in het geautomatiseerde systeem vast en controleert gegevens op de juiste verwerking.
 • Vraagt op verzoek informatie op en verstrekt informatie aan belanghebbenden (interne organisatie en externe instanties).
 • Neemt inkomende telefoongesprekken aan, geeft inlichtingen of verbindt aan de juiste personen door, c.q. verwijst naar de juiste personen.
 • Verricht archiefwerkzaamheden waaronder het opbergen en opzoeken van stukken.
 • Verstrekt op aanvraag dossiers/stukken.
 • Verricht diverse werkzaamheden, zoals: kopiëren, verzorgen van post, bijhouden voorraad kantoorbenodigdheden.
 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden in alle ruimtes van de stichting.
 • Verzorgt eenvoudige catering.
 • Verzameld en draagt zorg voor de afvoer van vuil en afval.
 • Doet de afwas, was en strijk.

Profiel van de functie

Kennis:

 • MBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.
 • Kennis van en ervaring met administratieve en boekhoudkundige procedures.
 • Kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen.
 • Zakelijk inzicht met betrekking tot de exploitatie.

Specifieke functiekenmerken

 • Correct gedrag in persoonlijke contacten.
 • Leidinggevende capaciteiten.
 • Zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen.
 • Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het vragen en geven van concrete informatie.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van standaardcorrespondentie.
 • Ordelijkheid en nauwkeurigheid bij het registreren, muteren en archiveren van gegevens.
 • Integriteit bij het verwerken van financiële en/of persoonsgegevens.
 • Dienstverlenende en klantgerichte instelling.
 1. Overigen

De allround medewerker maakt deel uit van het team van Dorpswerk Sprundel. De functie- en taakomschrijving geeft aan, welke inbreng van hem/haar in het team en tijdens werkbesprekingen van het team, verwacht wordt. De allround medewerker kan ingezet worden in beide accommodaties van de stichting: Dorpshuis de Trapkes en de sportzaal.

De werktijden zijn voor een belangrijk deel flexibel en worden, op basis van wat het werk vraagt, in overleg tussen de werkgever en werknemer bepaald.

 

 


 

Omtrent onderstaande vacatures in deze vacaturebank kan cultureel werker Arian Schrauwen via tel. 382889 of e-mail info@dorpswerksprundel.nl meer vertellen. Als je meer wil weten over een specifieke vacature kun je contact opnemen via de persoon die erbij genoemd wordt.

Dorpswerk Sprundel zoekt twee bestuursleden
In het bestuur van Dorpswerk Sprundel zijn twee vacatures:
Een bestuurslid te benoemen door het Wijkenoverleg, dat zich vooral bezighoudt met leefbaarheid (o.a. samenhang bevolking, inrichting dorp en veiligheid).
Een bestuurslid te benoemen door de Jeugdraad, dat zich inzet voor optimaal jeugd- en jongerenwerk in Sprundel.


Ben jij tussen de 15 en 25 jaar?
Mis jij iets in Sprundel?
Durf je iets te organiseren voor leeftijdsgenoten?
De jeugdraad van Dorpswerk Sprundel wil graag helpen.
Voor meer informatie mail naar:

info@dorpswerksprundel.nl


Dorpswerk  Sprundel zoekt hulp bij naschoolse activiteiten

Werkzaamheden: Om 15.30 uur basisschoolkinderen opvangen,
wat te drinken en een versnapering geven en daarna assisteren
bij een activiteit, naar keuze:
– op donderdag bij tekenen/schilderen voor kinderen groep 6, 7 en 8.

Benodigde tijd: per activiteit van 14.45 tot 17.15 uur.
Aantrekkelijk: Met kinderen werken is leuk. Je doet er sociale contacten mee op. Je hoort ergens bij. Je hoeft niet de eindverantwoording te hebben.
Informatie: Arian Schrauwen, tel. 382889, e-mail: info@dorpswerksprundel.nl.


Carnavalsstichting De Nachtuilen zoekt Grote Boer

Werkzaamheden: Deel uitmaken van de leutgroep die activiteiten heeft bij 11-11, narrekesbal, gemeentelijk prinsenbal, gehandicaptenbal, in weekend voor carnavalsweekeinde en in carnavalsweekeinde van vrijdag t/m dinsdag.
Er zijn per jaar een viertal vergaderingen.
In carnavalsweekeinde is men op vrijdagavond na 21.00 uur en hele zaterdag- en maandagavond en de hele zondag vrij.
Benodigde tijd: Spreekt voor zich uit werkzaamheden.
Aantrekkelijk: Je maakt deel uit van een vrij jeugdige groep en bent altijd bij de leut.
Het is plezierig om er toe bij te dragen dat andere – zeker kinderen, ouderen en gehandicapten – leut hebben.
Informatie: Anne van de Lindeloof, annevandelindeloof@hotmail.com en www.denachtuilen.nl


Verenigingsraad zoekt commissieleden
De meeste verenigingen van Sprundel zijn aangesloten bij de verenigingsraad. Coördineren en ondersteunen zijn de belangrijkste taken van de verenigingsraad. Daartoe is er naast de beroepskracht een coördinatiecommissie. In die commissie zijn op dit moment twee vacatures.
Werkzaamheden: ca. vier commissievergaderingen en drie verenigingsraadvergaderingen per jaar. Daarnaast eventueel een of meer bijeenkomsten van werkgroepen.
Benodigde tijd: Minimaal 20 uren per jaar.
Aantrekkelijk: Je bent actief binnen het dynamische gemeenschapsleven in Sprundel, kunt er zelf mede vorm aan geven; je doet veel contacten op, steekt heel wat op en maakt veel verschillende activiteiten mee.
Informatie: Nicojan Lazeroms, nicojanlazeroms@kpnplanet.nl


Jeugdraad zoekt commissieleden
Wegens leeftijd zijn twee commissieleden van de jeugdraad gestopt. De jeugdraad probeert bij te dragen tot optimale mogelijkheden voor de de Sprundelse kinderen en jongeren. In de jeugdraad zijn clubs en instellingen die zich voor de Sprundelse jeugd inzetten vertegenwoordigd. De jeugdraadcommissie coördineert, stimuleert, ondersteunt en ontplooit zelf ook activiteiten.
Werkzaamheden: Zowel de jeugdraad in z’n geheel als de jeugdraadcommissie afzonderlijk komen elk vijf keer per jaar bij elkaar. Binnen de commissie kan men kiezen voor een bepaalde taak of aandachtsveld. De jeugdraadcommissie organiseert ook activiteiten, zoals Roefeldag, Sprundel Got Talent en Buitenspeeldag.
Benodigde tijd: Minimaal 30 uren per jaar.
Aantrekkelijk: Werken voor en met de jeugd is dankbaar. Je steekt heel wat op en krijgt er veel prettige sociale contacten bij.
Informatie: Arian Schrauwen, info@dorpswerksprundel.nl


Maatschappelijke stages

Bij het Dorpswerk Sprundel zijn mogelijkheden om je maatschappelijke stage te volbrengen.
Heb je hier een vraag over of wil je stage komen lopen.
Neem dan contact op met Arian Schrauwen, tel 0165-382889


Gastvrouw in De Trapkes in de ochtend

Een gastvrouw zorgt voor de koffie, ze doet barwerk en in voorkomende gevallen licht schoonmaakwerk. Meer info: Adrie van Ginneken, tel. 350241

Leid(st)er Clubwerk
Op maandag van 18.30 tot 20.00 uur is de ‘We doen van alles club’ voor de basisschooljeugd. De club bestaat uit 15 kinderen en twee ervaren leiders. Er wordt een derde leider bij gezocht. Meer info: Arian Schrauwen, tel. 382889.

Leid(st)ers Jeugdhonk
Op vrijdagavond komen in het Jeugdhonk van De Trapkes tussen 19.00 en 21.30 uur jongeren van 12 t/m 16 jaar bijeen.
Het gaat om ontmoeten, chillen en samen bezig zijn met sport en spel. Leid(st)ers zijn nodig om de tieners te begeleiden. Meer info: Arian Schrauwen, tel. 382889.

Commissielid Zorgnetwerk
Het Zorgnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van zowel vrijwillige als professionele organisaties die zich bezighouden met zorg en/of met ouderenwerk.
Het Zorgnetwerk komt drie keer per jaar bijeen. De Zorgnetwerkcommissie bereidt deze bijeenkomsten voor. Gezocht iemand die geïnteresseerd is in zorg en ouderenwerk. Meer info: Toon van de Sanden, tel. 384055 / 06-13752568.

Helpers klusjesdienst
De klusjesdienst is er voor mensen die door omstandigheden – ouderdom, ziekte, handicap – bepaalde kleine klusjes in en om het huis niet meer kunnen, (tijdelijk) geen boodschappen kunnen doen, iemand nodig hebben voor begeleiding naar het ziekenhuis, problemen hebben met vervoer, iemand zoeken om mee te fietsen of te wandelen, enzovoort. Wie deze mensen wil helpen wordt gevraagd om contact op te nemen met Ton Bergenhenegouwen, tel. 383091 (na de middag).